واتساپ

021-26415061 پشتیبانی مشتری

نمایش 1–24 از 29 نتیجه

فيله گوشت فارسي

گوشت قرمز

35500 تومان 35500 تومان

فيله گوشت فارسي

قلوه گاه

گوشت قرمز

120000 تومان 120000 تومان

قلوه گاه

گوشت چرخ کرده گوسفندي

گوشت قرمز

170000 تومان 170000 تومان

گوشت چرخ کرده گوسفندي

شيشليک

گوشت قرمز

195000 تومان

شيشليک

گوشت قرمز

195000 تومان 195000 تومان

شيشليک

گردن گوسفند

گوشت قرمز

150000 تومان 150000 تومان

گردن گوسفند

جگر گوساله

گوشت قرمز

125000 تومان 125000 تومان

جگر گوساله

سر دست گوسفندي

گوشت قرمز

165000 تومان 165000 تومان

سر دست گوسفندي

استيک راسته

گوشت قرمز

198000 تومان 198000 تومان

استيک راسته

ماهيچه گوساله

گوشت قرمز

180000 تومان 180000 تومان

ماهيچه گوساله

برگ دست گوسفند

گوشت قرمز

154000 تومان 154000 تومان

برگ دست گوسفند

فيله گوساله

گوشت قرمز

250000 تومان 250000 تومان

فيله گوساله

کف دست گوسفندي

گوشت قرمز

200000 تومان 200000 تومان

کف دست گوسفندي

ماهيچه گوسفندي

گوشت قرمز

260000 تومان 260000 تومان

ماهيچه گوسفندي

گوشت چرخ کرده مخلوط

گوشت قرمز

165000 تومان 165000 تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط

چنجه

گوشت قرمز

280000 تومان

چنجه

گوشت قرمز

280000 تومان 280000 تومان

چنجه

راسته بي استخوان

گوشت قرمز

350000 تومان 350000 تومان

راسته بي استخوان

جگر گوسفند

گوشت قرمز

215000 تومان 215000 تومان

جگر گوسفند

استيک تي بن

گوشت قرمز

175000 تومان 175000 تومان

استيک تي بن

شقه گوسفندي

گوشت قرمز

160000 تومان 160000 تومان

شقه گوسفندي

ران گوسفندي

گوشت قرمز

205000 تومان 205000 تومان

ران گوسفندي

ران گوساله

گوشت قرمز

160000 تومان 160000 تومان

ران گوساله

راسته با استخوان

گوشت قرمز

180000 تومان 180000 تومان

راسته با استخوان